Naturvetenskap och teknik i förskolan

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Har du behov av fortbildning inom naturvetenskap och teknik i förskolans lärandemiljöer?

Utbildningen "Naturvetenskap och teknik i förskolan" vänder sig till dig som är yrkesverksam inom förskoleverksamhet och vill fördjupa dina kunskaper i att integrera naturvetenskapliga och tekniska ämnen i förskolans dagliga arbete. Utbildningen är utformad för att enkelt kunna kombineras med heltidsarbete och erbjuder flexibla studiemöjligheter. Genom kollegialt lärande och formativ undervisning får du möjlighet att applicera teoretisk kunskap i praktiska sammanhang direkt på din arbetsplats.

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:

- Grundläggande behörighet.
- Dokumenterad pedagogisk yrkeserfarenhet från förskola eller förskoleklass på sex månader.

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Kontakta Hanna Hägerland på e-post:

hanna.hagerland@abfvux.se

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Omfattning: 16 veckor, 40 yhp

Studietakt:Halvfart (50%)

Studieort: Distans

Studieform:Yrkeshögskola

Kursstart: 11 september, med slut 31 december

Handledning: En timme per vecka. 

Onlinelektion: Två timmar per vecka kvällstid (Tider anges inom kort).

Ansökningsperioden: Pågår fram till 3 augusti 2024.

Pris: Kostnadsfri

Studiemedel: CSN-berättigad

Utbildningens syfte

Utbildningen syftar till att ge studerande de verktyg och den kunskap som krävs för att effektivt utforma, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter inom naturvetenskap och teknik i förskolan. Du kommer att utveckla en djupare förståelse för hur dessa ämnen kan integreras i förskolans verksamhet på ett sätt som väcker och uppmuntrar barns nyfikenhet och lärande. Utbildningen fokuserar också på att främja självständigt arbete, kontinuerlig professionell utveckling och effektivt samarbete inom ett pedagogiskt sammanhang. 

Kunskaper:

Färdigheter:

Kompetenser:

Kurs 1

10 YH-poäng, 4 veckor, halvfart distans 

Pedagogiska lärmiljöer

Kursen introducerar forskning inom naturvetenskap och teknik i förskolans pedagogiska lärmiljöer. 

De studerande bekantar sig med både grundläggande och avancerade koncept, och analyserar samt diskuterar exempel på lärmiljöer som stödjer barns utforskande. Genom dessa analyser och diskussioner får de studerande insikt i hur olika miljöer kan stimulera barns nyfikenhet och engagemang inom naturvetenskap och teknik. 

Kurs 2

10 YH-poäng, 4 veckor, halvfart distans 

Kreativa kodare och konstruktörer

Denna kurs bygger vidare på teoretiska grunder från kurs 1 och fokuserar på praktisk tillämpning. 

De studerande arbetar i grupper för att designa, planera och diskutera aktiviteter som främjar barns naturvetenskapliga och tekniska förståelse samt kreativitet. 

Genom att presentera och strukturerat dela sina planer och reflektioner med andra grupper, bidrar deltagarna till ett kollegialt utbyte av kunskaper och erfarenheter. 

Kurs 3

20 YH-poäng, 8 veckor, halvfart distans 

Små forskare i en stor värld

Kursen bygger vidare på kunskaperna från kurs 1 och 2 och fokuserar på praktiska tillämpningar i pedagogiska verksamheter. 

De studerande designar och genomför individuella aktiviteter på sina arbetsplatser, med målet att stimulera barns naturvetenskapliga och tekniska förståelse och kreativitet. 

Resultaten presenteras och diskuteras i gruppforum, vilket främjar kollegialt lärande och reflektion över metoder och erfarenheter. 

Kursen ger deltagarna möjlighet att knyta ihop sina kunskaper genom att implementera och utvärdera sina projekt i verkliga pedagogiska miljöer. 

Spår 1: med digitala träffar

Eget arbete kombineras med en digital träff per vecka. Under mötena diskuterar vi och bearbetar kursinnehållet tillsammans. Fokus ligger på kollegialt lärande och implementering i den egna pedagogiska verksamheten.


Du kan jobba med individuella spåret de veckor du inte hinner eller kan komma på de digitala träffarna.

SPÅR 2: Individuella Spåret

Eget arbete kombineras med interaktion och kollegialt lärande via diskussionsforum. Inlägg kan göras på valfria tider. Även här ligger fokus på kollegialt lärande och implementering i den egna pedagogiska verksamheten. 


Du kan delta i de digitala träffarna de veckor du vill och hinner.