Förskolan i ett digitalt samhälle

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Har du behov av fortbildning inom digitalisering och förskolans läroplan?

Utbildningen "Förskolan i ett digitalt samhälle" vänder sig till dig som är yrkesverksam inom förskoleverksamhet. Eftersom utbildningen kopplas direkt till förskollärares och andra pedagogers praktiska arbete kan den enkelt kombineras med heltidsarbete.

Kollegialt lärande och formativ undervisning genomsyrar hela utbildningen. Vi använder oss av flippat klassrum och många föreläsningar är förinspelade. Det finns två alternativ för att delta i utbildningen: ett där vi träffas online varje vecka och ett där du kan delta utan att närvara vid dessa träffar. Se mer information om de två alternativen nedan.

Under utbildningens gång kommer vi också ta in gästföreläsare kopplat till både forskning och med stor erfarenhet av förskoleverksamhet och digitalisering. Diskussioner knyts an till deltagarnas egna pedagogiska verksamheter.

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:

- Grundläggande behörighet.
- Dokumenterad pedagogisk yrkeserfarenhet från förskola eller förskoleklass på sex månader.

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Kontakta Hanna Hägerland på e-post:

hanna.hagerland@abfvux.se

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Omfattning: 16 veckor, 40 yhp

Studietakt:Halvfart (50%)

Studieort:Distans

Studieform:Yrkeshögskola

Kursstart: 11 september, med slut 31 december

Handledning: En timme per vecka. 

Onlinelektion: Två timmar per vecka kvällstid (Tider anges inom kort).

Ansökningsperioden: pågår fram till 3 augusti 2024.

Pris: kostnadsfri

Studiemedel: CSN-berättigad

Utbildningens syfte

Utbildningen syftar till att utrusta studerande med kunskap, färdigheter och kompetenser som behövs för att effektivt utforma, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter med digitala inslag i olika lärandemiljöer i förskolan. Utbildningen syftar också till att främja självständigt arbete, kontinuerlig professionell utveckling och effektivt samarbete inom ett pedagogiskt sammanhang. Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kunskaper, färdigheter och kompetenser kopplat till förskolan och dess roll i ett digitalt samhälle. 

Kunskaper:

Färdigheter:

Kompetenser:

Kurs 1

10 YH-poäng, 4 veckor, halvfart 

Förskolans uppdrag

Kursen ger en grundläggande förståelse för förskolans roll i ett digitalt samhälle med fokus på de senaste ändringarna i läroplanen 2023. 

Deltagarna kommer att utforska hur digital teknik kan användas för att främja barns aktiva lärande och utveckling, samtidigt som de beaktar de nya riktlinjerna som betonar en balanserad användning av digitala verktyg. Vi diskuterar hur förskolan kan integrera digital teknik på ett sätt som stödjer barnens lärande utan att öka oreflekterad skärmtid. 

Fokus ligger på att förstå och tillämpa riktlinjerna för att skapa en stimulerande och holistisk lärmiljö som gynnar barnens allsidiga utveckling.

Kurs 2

10 YH-poäng, 4 veckor, halvfart distans 

Digitalisering i praktiken

Kursen ger praktisk förståelse för hur digitala verktyg kan stödja barns lärande och kreativitet i förskolan. De studerande får planera och reflektera över pedagogiska aktiviteter och utveckla strategier för att balansera användningen av digital teknik. 

Fokus ligger på att integrera digitala lösningar i pedagogisk dokumentation och daglig verksamhet, samt på att identifiera när det är bäst att undvika digitala verktyg för att skapa en sund och stimulerande lärmiljö. 

Kursen täcker också hur digitala verktyg och AI kan användas i planeringen av pedagogiska aktiviteter och dokumentation, vilket hjälper deltagarna att effektivt integrera teknik i sitt dagliga arbete. 

Kurs 3

20 YH-poäng, 8 veckor, halvfart 

Pedagogisk tillämpning

Kursen fokuserar på att fördjupa deltagarnas förståelse för hur digital teknik kan tillämpas i förskolans verksamhet. 

Deltagarna får utveckla, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter som använder digitala verktyg, med målet att förbättra barns lärande och sin egen dokumentation. 

Kursen betonar praktisk tillämpning och ger deltagarna möjlighet att planera och testa olika pedagogiska upplägg som kan implementeras direkt i praktiken. 

Diskussioner och grupparbeten främjar utbyte av erfarenheter och idéer, vilket leder till en bättre förståelse för hur digital teknik kan användas för att skapa en balanserad och effektiv lärmiljö som stödjer både barnens och pedagogernas utveckling. 

Spår 1: med digitala träffar

Eget arbete kombineras med en digital träff per vecka. Under mötena diskuterar vi och bearbetar kursinnehållet tillsammans. Fokus ligger på kollegialt lärande och implementering i den egna pedagogiska verksamheten.


Du kan jobba med individuella spåret de veckor du inte hinner eller kan komma på de digitala träffarna.

SPÅR 2: Individuella Spåret

Eget arbete kombineras med interaktion och kollegialt lärande via diskussionsforum. Inlägg kan göras på valfria tider. Även här ligger fokus på kollegialt lärande och implementering i den egna pedagogiska verksamheten. 


Du kan delta i de digitala träffarna de veckor du vill och hinner.