formativ pedagogik och digital innovation!

Design av digital didaktik

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Har du behov av fortbildning inom informations- och kommunikationsteknik och AI kopplat till undervisning och skolverksamhet?  

Design av digital didaktik vänder sig till dig som är yrkesverksam som lärare, studiehandledare eller skolledare. Den passar både för dig som arbetar i klassrumsmiljö och för dig som bedriver distans- eller hybridutbildning. Då utbildningen kopplas till lärares och andra pedagogers eget arbete går den utmärkt att kombinera med heltidsarbete.   

Ordet didaktik i utbildningens namn syftar på den del av pedagogiken som fokuserar på hur undervisning planeras, genomförs och utvärderas. Den innefattar analyser av vad som undervisas, hur det undervisas, och varför. ​ 

Kollegialt lärande och formativ undervisning går som en röd tråd genom utbildningen. Vi jobbar med flippat klassrum och föreläsningarna är förinspelade. Det går att delta i utbildningen på två sätt. Ett där vi träffas online varje vecka och ett där du kan delta utan att vara med på träffarna. Se beskrivningen av de två spåren nedan.

Diskussionerna om implementering av IKT i undervisningen kopplas till de egna pedagogiska verksamheterna. 

För att vara behörig till utbildningen behövs:


FAKTA OM UTBILDNINGEN


Omfattning: 18 veckor, 30 yhp

Studietakt: Tredjedelsfart (33%)

Studieort:Distans

Kursstart: 30 augusti, med slut 31 december

Ansökningsperioden: Ansökningsperioden är öppen till 3 augusti. 

Ta kort på eller skanna in dina dokument och ladda upp dem i samband med ansökan. 

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Kontakta Hanna Hägerland på e-post:

hanna.hagerland@abfvux.se

Utbildningens syfte

Utbildningen syftar till att utrusta studerande med kunskap, färdigheter och kompetenser som behövs för att effektivt utforma, genomföra och utvärdera digital didaktisk design i olika lärandemiljöer. Utbildningen syftar också till att främja självständigt arbete, kontinuerlig professionell utveckling och effektivt samarbete inom ett pedagogiskt sammanhang.

Kunskaper

Färdigheter

Kompetenser

Kort om utbildningen

Kort om InnehållET

Kurs 1

10 YH-poäng, 4 veckor, halvfart 

Vetenskaplig teoribildning kring pedagogik, digitalisering och AI

Denna kurs introducerar vetenskaplig teoribildning kring formativ pedagogik med fokus på digitalisering och AI. 

De studerande får en grundläggande förståelse för hur digitala verktyg och AI kan stödja och anpassa formativa metoder och främja en inkluderande och engagerande lärmiljö. Samt hur metoder som tydliggörande pedagogik och differentierad undervisning kan integreras för att skapa undervisningsupplägg som möter elevernas individuella behov. 

Kursen ger en teoretisk grund för hur digital teknik kan användas för att erbjuda kontinuerlig feedback och stödja elevernas lärprocesser. 

Kurs 2

10 YH-poäng, 4 veckor, halvfart 

Lärgemenskaper och formativ bedömning på nätet

Denna kurs bygger vidare på teorier från kurs 1 och fokuserar på praktisk tillämpning av formativa arbetsmetoder och tydliggörande pedagogik. De studerande designar och analyserar digitala lärgemenskaper på en lärplattform, där metoder för nätbaserad kommunikation ingår. 

Kursen utforskar hur formativa arbetssätt kan förbättras med hjälp av digital teknik och AI för att ge relevant och kontinuerlig feedback, och hur undervisningen kan anpassas för att möta olika elevers behov och förutsättningar med differentierade upplägg på sin skolas lärplattform. 

Kursen visar också hur lärplattformar kan användas för att strukturera och planera kurser, och hur digitala verktyg och AI kan hjälpa lärare att spara tid genom att effektivisera kursbyggandet och förenkla administrativa uppgifter. 

Kurs 3

10 YH-poäng, 4 veckor, halvfart 

Pedagogik och digital design i undervisningsupplägg 

Denna kurs bygger vidare på kurs 1 och 2 genom att fokusera på planeringen av specifika undervisningsmoment inom en större kursstruktur med hjälp av digital teknik och AI. 

De studerande får praktisk erfarenhet av att utveckla undervisningsmoment som integrerar formativa arbetsmetoder med tydliggörande pedagogik och differentierade upplägg. Kursen visar hur digitala verktyg och AI kan användas för att effektivt strukturera och planera dessa moment, samt optimera dem för att stödja formativ pedagogik och ge kontinuerlig feedback.

Deltagarna lär sig att bryta ner en del av en kurs eller ett ämne och planera undervisningsmoment som skapar engagerande och inkluderande lärprocesser, med en kombination av formativa och summativa bedömningar. Kursen täcker också hur digital teknik och AI kan underlätta kursdesign genom att spara tid och effektivisera administrativa uppgifter, vilket möjliggör en mer fokuserad och skräddarsydd undervisning för olika elevers behov.

Spår med digitala träffar

Eget arbete kombineras med en digital träff per vecka. Under mötena diskuterar vi och bearbetar kursinnehållet tillsammans. Fokus ligger på kollegialt lärande och implementering i den egna pedagogiska verksamheten.


Du kan jobba med individuella spåret de veckor du inte hinner eller kan komma på de digitala träffarna. 

Individuella Spåret

Eget arbete kombineras med interaktion och kollegialt lärande via diskussionsforum. Inlägg kan göras på valfria tider. Även här ligger fokus på kollegialt lärande och implementering i den egna pedagogiska verksamheten. 


Du kan delta i de digitala träffarna de veckor du vill och hinner.