Ai i utbildning

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Har du behov av fortbildning inom AI i undervisning?

Utbildningen "AI i utbildning" vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skolor och andra utbildningsverksamheter och vill lära dig förstå AI:s nya roll inom utbildning och använda dess potential för att förbättra både undervisning och planering. Utbildningen är utformad för att kunna kombineras med heltidsarbete och erbjuder flexibla studiemöjligheter. Genom kollegialt lärande får du möjlighet att applicera kunskaperna från utbildningen i praktiska sammanhang direkt på din arbetsplats.

För att vara behörig till utbildningen behövs:

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Kontakta Hanna Hägerland på e-post:

hanna.hagerland@abfvux.se

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Omfattning: 12 veckor, 30 yhp

Studietakt:Halvfart (50%)

Studieort: Distans

Studieform: Yrkeshögskola

Kursstart: 8 oktober, med slut 31 december

Handledning: En timme per vecka. 

Onlinelektion: Två timmar per vecka kvällstid (Tider anges inom kort).

Ansökningsperioden: Pågår fram till 3 augusti 2024.

Pris: Kostnadsfri

Studiemedel: CSN-berättigad

Utbildningens syfte

Utbildningen AI i undervisning syftar till att ge lärare och pedagoger nödvändiga kunskaper och färdigheter för att effektivt integrera generativ AI i utbildningsmiljöer. Den är utformad för att stödja och förbättra lärandeprocesser, personanpassa undervisning och automatisera bedömningar med hjälp av AI. Utbildningen utgår från en formativ syn på lärandeprocesser. Genom att fokusera på både de tekniska och pedagogiska aspekterna av AI, strävar utbildningen efter att:

Kunskaper:

Färdigheter:

Kompetenser:

Kurs 1

10 YH-poäng, 4 veckor, halvfart distans 

Generativ AI-teknik: historia, nutid och framtid i pedagogiska sammanhang

Denna kurs ger en omfattande överblick över generativ AI, dess tekniska aspekter, historiska utveckling och relevans för utbildningssektorn. 

De studerande utforskar hur AI-modeller tränas och implementeras, med fokus på dess potential och utmaningar inom pedagogik. 

Kursen belyser viktiga milstolpar inom AI-utvecklingen och dess inverkan på utbildning och lärande, samt förbereder lärare för framtida integrering av AI i olika utbildningsverksamheter. 


Kurs 2

10 YH-poäng, 4 veckor, halvfart distans 

Tillämpning av generativ AI i pedagogisk planering

Denna kurs lär de studerande hur generativ AI kan användas för att effektivisera och förbättra undervisningsplaneringen. 

Kursen täcker användningen av AI för att skapa anpassade undervisningsmaterial såsom lärandematriser, prov och instuderingsfrågor. 

De studerande får praktiska övningar i att strukturera och planera lektioner och kursmoment med AI-stöd, vilket anpassas för olika utbildningskontexter. 

Kurs 3

10 YH-poäng, 4 veckor, halvfart distans 

Generativ AI som ett verktyg i undervisningen

Denna kurs utforskar praktiska tillämpningar av generativ AI i undervisningen och dess bidrag till elevens lärande. 

Kursen täcker metoder för att använda AI som ett pedagogiskt verktyg i olika ämnen och kursplaner, inklusive ämnesspecifika tillämpningar. 

Kursen diskuterar även etiska aspekter och hur man vägleder elever i en kritisk och kreativ användning av AI-teknik i deras lärandeprocess. 

Slutligen behandlar kursen möjligheter och utmaningar i bedömning, med fokus på både formativ och summativ bedömning. 

Spår 1: med digitala träffar

Eget arbete kombineras med en digital träff per vecka. Under mötena diskuterar vi och bearbetar kursinnehållet tillsammans. Fokus ligger på kollegialt lärande och implementering i den egna pedagogiska verksamheten.


Du kan jobba med individuella spåret de veckor du inte hinner eller kan komma på de digitala träffarna.

SPÅR 2: Individuella Spåret

Eget arbete kombineras med interaktion och kollegialt lärande via diskussionsforum. Inlägg kan göras på valfria tider. Även här ligger fokus på kollegialt lärande och implementering i den egna pedagogiska verksamheten. 


Du kan delta i de digitala träffarna de veckor du vill och hinner.