Distansundervisning

Denna självstudiekurs är designad för lärare och utbildare som vill fördjupa sina färdigheter inom distansundervisning. Kursen består av fem moduler, som spänner över grundläggande begrepp till avancerad tillämpning. Varje modul erbjuder praktiska verktyg och tekniker för effektiv integration av digitala undervisningsmetoder, vilket gör kursen idealisk för dem som vill skapa en engagerande och inkluderande digital lärmiljö. Kursen är utformad som en självstudiekurs med ett forum för kollegialt lärande och feedback.

Kursens struktur underlättar kollegialt lärande, med en tydlig betoning på att dela och diskutera varje uppgift i ett gemensamt forum. 

Detta forum fungerar som en plattform för inspiration och kollegial feedback, vilket främjar en gemensam utvecklingsprocess bland deltagarna.

Varje modul är kompletterad med nedladdningsbara texthäften som ger fördjupande innehåll och stöder kursens praktiska tillämpningar.

Tidsåtgång

Denna kurs är utformad för att vara så flexibel och tillgänglig som möjligt för deltagarna. Den uppskattas ta mellan 30-40 timmar att genomföra, beroende på deltagarens tidigare erfarenheter, engagemangsnivå och individuella arbetstempo. Kursen kan följas i egen takt, vilket möjliggör anpassning till individuella scheman och behov.

Modul 1: Introduktion till distansundervisning

I den första modulen introduceras kursens struktur och mål. Den innehåller också den första av två TPACK-skattningar, där kursdeltagarna bedömer sina nuvarande färdigheter och kunskaper inom det Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) ramverket. 

Detta hjälper till att identifiera nuvarande styrkor och områden för utveckling. Den andra skattningen görs i Modul 5 för att spåra progression och utvecklingsområden.

Modul 2: Planera för en hållbar distansundervisning

Denna modul fokuserar på att skapa hållbara och inkluderande lärmiljöer. Genom att använda multimodala uttrycksformer och formativ pedagogik utforskas strategier för att synliggöra och stödja elevers lärande. Deltagarna lär sig att effektivt använda formativ bedömning och scaffolding.


Kursuppgift:
Designa ett hållbart undervisningsmoment anpassat för distansundervisning, med fokus på inkludering och effektiv användning av formativa bedömningsmetoder.

Modul 3: Plattformen i distansundervisningen

Modulen behandlar den digitala lärplattformens roll och hur lärare kan skapa strukturerade och välorganiserade digitala miljöer där elever lätt kan navigera. Exempel och tips för hur man använder plattformars olika funktioner för att främja samarbete, interaktivitet och feedback tas upp.


Kursuppgift: 

Planera en digital miljö som främjar interaktivitet och samarbete.

Modul 4: Tekniken i distansundervisningen

Modul fyra fokuserar på teknikens betydelse i distansundervisningen.

Kursuppgift:
Deltagarna utforskar hur man väljer och implementerar tekniska verktyg och metoder. Uppgiften innebär att skapa en teknisk manual som beskriver hur befintlig teknik på arbetsplatsen kan användas för att underlätta distansundervisningen, med praktiska exempel och rekommendationer.

Modul 5: Redo för distansundervisning

Den avslutande modulen syftar till att sammanfatta och reflektera över de kunskaper och färdigheter som förvärvats under kursen. Deltagarna utför en andra TPACK-skattning för att bedöma deras ökade kompetens och förbereda dem för att skapa kvalitativ distansundervisning.


Kursuppgift:
En reflektion om vad kursdeltagarna lärt sig och hur de vill arbeta vidare.