AI och bedömning

Denna kurs är utformad för lärare och pedagoger som vill fördjupa sina kunskaper
och färdigheter i AI och bedömning. Kursen innehåller 5 moduler som täcker allt från grundläggande koncept till avancerad tillämpning inom området. 

Kursen erbjuder pedagogiska ramverk, praktiska verktyg och tekniker för att säkerställa och förbättra bedömningens kvalitet och integritet med stöd av AI.

Tidsåtgång

Denna kurs om AI och bedömning är utformad för att vara så flexibel och tillgänglig som möjligt för deltagarna. Kursen uppskattas ta mellan 8- 12 timmar att genomföra, beroende på deltagarens tidigare erfarenheter, engagemangsnivå och individuella arbetstempo.

Modul 1: Introduktion till AI i bedömning

Deltagarna introduceras till grundläggande koncept kring artificiell intelligens och dess tillämpningar i utbildningssammanhang. Modulen inkluderar den första av två TPACK-skattningar som mäter deltagarnas förmåga att integrera teknik, pedagogik och ämneskunskap i undervisningen.

TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge) ramverket hjälper lärare att integrera teknik i sitt pedagogiska arbete på ett sätt som harmoniserar med ämnesinnehållet. Skattningen är utformad för att kursdeltagarna ska få syn på sina kunskaper vid tiden för skattningen. Skattningen görs om i Modul 5 för att spåra progression och utvecklingsområden.

Modul 2: Direktiv om säker bedömning

Denna modul behandlar etiska överväganden och pedagogiska strategier för användning av AI i klassrummet. Deltagarna utforskar orsaker till fusk och hur man kan etablera tillit och etisk medvetenhet bland elever och studenter. Modulen understryker vikten av att skapa säkra och rättvisa bedömningsmetoder som främjar äktheten i elevarbeten. Den innehåller även en uppgift där deltagarna får bekanta sig med Skolverkets direktiv och internationella riktlinjer om AI i undervisning.

Modul 3: Planera för hållbar undervisning

Denna modul behandlar utmaningar relaterade till fusk och hur pedagoger kan integrera formativ bedömning, kontinuerligt engagemang och digitala verktyg för att förbättra lärandeprocessen och elevdeltagandet.

Centrala aspekter som diskuteras inkluderar det pedagogiska ramverket "En formell lärsekvens", vikten av multimodala uttrycksformer för att tillgodose olika inlärningsstilar, samt tillämpning av bedömning för lärande (BFL) för att stärka elevernas engagemang och lärande.

Modul 4: Säkra bedömningsunderlagen

Denna modul fokuserar på att designa bedömningssituationer som minimerar risken för fusk och maximerar möjligheterna för elever att visa sina faktiska kunskaper. Modulen presenterar digitala verktyg som Safe Exam Browser, Exam.net, Digiexam och Trelson Assessment, för att säkerställa rättvisa och transparenta bedömningar.

Den betonar även vikten av att diversifiera bedömningsmetoder—som muntliga presentationer, praktiska övningar och digitala dagböcker—för en inkluderande och rättvis bedömningsprocess.

Modul 5: Bedöm med ChatGPT

Den avslutande modulen sammanfattar de kunskaper och färdigheter som deltagarna har förvärvat. En andra TPACK-skattning genomförs för att bedöma deltagarnas utveckling under kursen.

Modulen reflekterar över kursens tillämpning i praktiken och dess inverkan på deltagarnas pedagogiska arbete.